ВХОДИТ В СТРУКТУРУ ПОРТАЛА

Կազմակերպությունն ունի 14 անդամ: Կազմակերպության խորհուրդը կազմված է 5 անդամից: Խորհրդի անդամներն են՝

  • Ժենյա Մայիլյան
  • Նաիրուհի Սաֆարյան
  • Սեմ Թադևոսայն
  • Արմեն Աղաջանով
  • Լիլիթ Ալեքսանյան

About

“Real World, Real People” non-governmental organization.
We are called to change the world. We will exist and work as long as the indifference and denial are part of our society.

Call back